ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Levering geschiedt volgens de navolgende algemene verhuurvoorwaarden.

Artikel 1. Offertes
Al onze aanbiedingen/prijsopgaven/offertes zijn geheel vrijblijvend.

Artikel 2: Orderbevestiging
Een prijsopgave wordt omgezet in een definitieve order na schriftelijke bevestiging zowel van de huurder als de verhuurder(s) M.G.A. Hobert en/of O.M.J. Hobert .

Artikel 3: Overmacht
Indien wij door overmacht verhinderd zijn te leveren, zullen wij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren. Onder andere de volgende aspecten kunnen tot overmacht worden gerekend: Oorlog, onrust in de betreffende landen, staking, uitsluiting, stremming van de aanvoer, extreme weersomstandigheden, breuk aan machines en gereedschappen, schade aan producten door derden veroorzaakt, alsmede iedere andere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor ons redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Artikel 4: Schade
De huurders zijn aansprakelijk voor alle schade, ontstaan aan hun goederen en apparatuur, aan goederen en apparatuur van de verhuurder of aan derden toebehorende goederen en apparatuur veroorzaakt door henzelf, hun personeel, of door hen c.q. hun personeel aangewezen derden. Indien de opdrachtgever dit wenst zal de verhuurder op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever en met doorberekening naar de opdrachtgever, te leveren apparatuur voor huur, verhuur, verzekeren. De hoogte van de betreffende verzekering dient door de opdrachtgever te worden vastgesteld, zodat de verhuurder zich niet aansprakelijk houdt voor een eventueel te laag verzekerde som.

Artikel 5: Verzekering apparatuur Grootbeeldscherm.nl
Grootbeeldscherm.nl is een website van Holiday Geluidsverzorging VOF. Indien gewenst kan de huurder enkel de goederen en apparatuur welke door Holiday Geluidsverzorging worden geleverd door de verhuurder laten verzekeren; het tarief hiervoor kan tot 7% van de geoffreerde huursom bedragen.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden
Wij behouden ons het recht voor een aanbetaling te eisen tot maximaal 50% van het totale op de offerte/prijsopgave benoemde bedrag. Eveneens behouden wij ons het recht te eisen dat het totaal geoffreerde bedrag direct na oplevering, dus voor aanvang van het evenement, contant voldaan dient te zijn of op onze rekening is bijgeschreven. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het nog openstaande bedrag uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

Artikel 7: Meerkosten
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor meerkosten te factureren wanneer a) de constructie waarin wij onze producten dienen te plaatsen niet voldoet aan onze richtlijnen, b) de expositieruimte waar wij de producten dienen te leveren en/of ophalen niet direct toegankelijk is en/of wij c) aanvullende goederen en/of apparatuur leveren in opdracht van de huurder.

Artikel 8:  Plaatsing
De verhuurder zal de door de huurder gehuurde goederen en/of apparatuur enkel plaatsen wanneer de constructie waarin de verhuurder zijn goederen en/of apparatuur dient te plaatsen volledig is opgeleverd. Levert de verhuurder zijn apparatuur/goederen in een standalone opstelling, dan mag er na oplevering niets aan deze opstelling worden gemonteerd. De door de verhuurder aan de huurder geleverde apparatuur en/of goederen mogen nimmer met trillingen geconfronteerd worden veroorzaakt door timmerwerk of schroefwerk. Het gebruik van spijkers is sowieso verboden wanneer deze zich op een kleinere afstand dan 60 centimeter van een door Holiday Geluidsverzorging VOF geleverd LED Scherm bevinden.

Artikel 9: Reclames
Beweerde technische defecten dienen binnen 4 uur na constatering telefonisch bij ons te worden gemeld via telefoonnummer+31 (0)546 577001. Klachten dienen vervolgens binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij ons te worden ingediend. Verzuimt de afnemer binnen deze termijn (binnen 4 uur na beweerde klacht vanwege technisch niet functioneren van de door de Holiday Geluidsverzorging VOF geleverde apparatuur/goederen, binnen 8 dagen na levering) telefonisch en schriftelijk een klacht bij ons in te dienen, dan hoeft zijn klacht/hoeven zijn klachten jegens ons wegens beweerde ondeugdelijke levering niet behandeld te worden.

De huurder dient ons te allen tijde in de gelegenheid te stellen de klachten op juistheid te onderzoeken. Indiening van een klacht geeft geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting. De verhuurder is nimmer voor vergoeding van eventuele daaruit voortvloeiende bedrijfsschade aansprakelijk.

Artikel 10: Schadevergoeding
10a) De huurder komt in aanmerking voor een schadevergoeding wanneer de van de verhuurder gehuurde goederen en/of apparatuur technisch niet functioneert. De schadevergoeding zal evenredig zijn aan de duur van het niet technisch functioneren van de apparatuur en/of goederen welke de huurder van de verhuurder heeft gehuurd. Bijvoorbeeld: Huurt u een product voor 1 dag en functioneert deze niet gedurende de gehele dag, dan komt u in aanmerking voor een schadevergoeding, welke maximaal 100% van de tussen huurder en verhuurder overeengekomen huursom van de door Holiday Geluidsverzorging VOF geleverde goederen/apparatuur bedraagt. Huurt u een product voor een periode van 2 dagen en functioneert het product welke de huurder van de verhuurder heeft gehuurd niet gedurende een periode van 1 dag, dan komt de huurder in aanmerking voor een schadevergoeding van  maximaal 50% van de tussen huurder en verhuurder overeengekomen huursom van de door Holiday Geluidsverzorging VOF geleverde goederen/apparatuur bedraagt. Huurt u een product voor een periode van 3 dagen en functioneert het product welke de huurder van de verhuurder heeft gehuurd niet gedurende een periode van 1 dag, dan komt de huurder in aanmerking voor een schadevergoeding van  maximaal 33,33% van de tussen huurder en verhuurder overeengekomen huursom van de door Holiday Geluidsverzorging VOF geleverde goederen/apparatuur bedraagt. Huurt u een product voor een periode van 4 dagen en functioneert het product welke de huurder van de verhuurder heeft gehuurd niet gedurende een periode van 1 dag, dan komt de huurder in aanmerking voor een schadevergoeding van maximaal 25% van de tussen huurder en verhuurder overeengekomen huursom van de door Holiday Geluidsverzorging VOF geleverde goederen/apparatuur bedraagt. Huurt u een product voor een periode van 5 dagen en functioneert het product welke de huurder van de verhuurder heeft gehuurd niet gedurende een periode van 1 dag, dan komt de huurder in aanmerking voor een schadevergoeding van maximaal 20% van de tussen huurder en verhuurder overeengekomen huursom van de door Holiday Geluidsverzorging VOF geleverde goederen/apparatuur bedraagt.

10b) Het recht op schadevergoeding vervalt indien het niet functioneren van de apparatuur en/of goederen welke de huurder van de verhuurder huurt veroorzaakt wordt  door de huurder, derden of elementen van buitenaf. Enkele voorbeelden van situaties waarbij het recht op schadevergoeding vervalt zijn: Fysieke aanraking, het blootstellen van een indoor led scherm aan vocht, het blootstellen van een led scherm aan temperaturen hoger dan 45 graden,  het blootstellen van een indoor led scherm aan stof(fen), niet 100% functioneren van aan het door de verhuurder verhuurde apparatuur/goederen aangesloten apparatuur/goederen welke geen eigendom zijn van de verhuurder, uitschakeling van elektra op de locatie waar de huurder de van de verhuurder gehuurde apparatuur/goederen gebruikt en het niet aan de praat krijgen van gehuurde apparatuur/goederen door gebrekkige kennis van de huurder.

10c) De schadevergoeding kan maximaal 100% van de tussen huurder en verhuurder overeengekomen huursom van de door Holiday Geluidsverzorging VOF geleverde goederen/apparatuur bedragen.

10d) Een schadevergoeding kan enkel en alleen worden uitgekeerd wanneer de huurder met honderd procent zekerheid kan aantonen dat apparatuur/goederen welke hij/zij van de verhuurder heeft gehuurd technisch niet functioneert/functioneren. Indien de huurder de hulp inschakelt van de verhuurder en deze constateert dat de door hem verhuurde apparatuur/goederen technisch in orde zijn, dan behoud de verhuurder zich het recht voor de meerkosten in rekening te brengen jegens de huurder. Onder meerkosten vallen onder andere; Arbeidsloon a 55 Euro per uur, reiskostenvergoeding a Euro 0,35 per kilometer, onkostenvergoeding van Euro 200,- voor eerste levensbehoeften (bed, brood, bad) bij een reisafstand van meer dan 250 kilometer enkele reis, kosten voor het gebruik van (tol)wegen.

10e) Het recht van de huurder op een schadevergoeding vervalt wanneer niet volledig wordt voldaan aan de vermelde eisen bij artikel 1 tot en met artikel 10 lid d.

Artikel 11: Gevolgen van wanbetaling
Bij gebreke van tijdige betaling is de afnemer een rente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente voor elke maand of elk gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden. Indien de verhuurder voor de invordering van een achterstallig bedrag de diensten van derden inschakelt, is de afnemer verplicht tot betaling van de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 12: Annuleringen
Indien een opdrachtgever een boeking of order heeft geplaatst voor huur, verhuur, al dan niet in combinatie met presentatieverzorging dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij annulering tot 7 dagen voor de afgesproken levering van de betreffende apparatuur en diensten is een bedrag van 50% van het offertebedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 7 dagen voor de afgesproken levering van de betreffende apparatuur en diensten is het volledige offertebedrag verschuldigd. Indien voor annulering van een boeking of order voor koop, verkoop, huur, verhuur door de verhuurder kosten zijn gemaakt ten behoeve van de ontvangen opdracht, dan worden deze eveneens
aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13: Veiligheid
Holiday Geluidsverzorging VOF behoudt zich te allen tijde het recht voor de door hem geleverde apparatuur/goederen uit te schakelen en af te breken wanneer deze in de openlucht geplaatst zijn en de weersomstandigheden dit in zijn ogen noodzakelijk maken. Holiday Geluidsverzorging VOF kan deze beslissing nemen op basis van eigen waarnemingen. Holiday Geluidsverzorging VOF behoudt zich eveneens het recht voor te weigeren de door de huurder gehuurde apparatuur/goederen op te stellen wanneer de constructie waarin/waaraan de verhuurder zijn apparatuur/goederen zou moeten monteren in zijn optiek niet deugdelijk is, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. In het geval van de in artikel 13 benoemde situaties is de verhuurder nimmer aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.

Het meest geschike LED Scherm huren voor uw project?
Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek de vele mogelijkheden